Follow us on:

Opening Hours

Monday–Friday 9:00am–5:00pm   Closed Bank Holidays Company No: 3907817

Practice Solutions

Tŷ Antur
Navigation Park
Abercynon
CF45 4SN

VAT No: 742318447

Guidance on Best Practice in Service User and Carer Engagement Consultation

Jump straight to Welsh

The Wales Mental Health & Wellbeing Forum have been commissioned by Welsh Government to lay out recommendations for best practice in co-production.

The resulting guidance document is open for consultation from 25 October 2021 to 31 January 2022.

The guidance builds on the foundation laid by Stronger in Partnership 1 and 2 and aims to provide a basis for a consistent approach, across Wales.

It covers engagement processes that are run internally within organisations and also processes which ensure external independent contributions are heard, valued and protected.

The guidance is based on experiences of service user and carer engagement within adult services, however much of it would be equally applicable to children’s services.

It is written to be as relevant as possible to all, but may require adaptation to organisational circumstances, such as recruitment and HR policies in larger employers such as the NHS and Local Authorities.

The document lays out the ambition to increase opportunities for mental health service users and carers in Wales to take part in engagement activities at a range of levels as appropriate to their preference, commitment, experience and capability (with support).

The ultimate aim is to see the co-production of all future Mental Health services, strategies and policies.

How can I take part?

Your views are important, we want to make sure everyone has a voice and is being listened to.

The consultation is open to anyone not just professionals working in Mental Health, though it is important that they are fully involved and engaged the process. The forum is particularly keen to hear from people with lived experience and their friends, families and carers.

The forum is hoping to capture the views of both individuals and organisations and networks. Formal responses are also welcomed from individual departments and subgroups.

If you need support to undertake this consultation, facilitating a session or any other advice please contact the team directly on please on mhforum-consultation@practicesolutions-ltd.co.uk or call 01443 808060 / 07563 928694 

There are a number of ways that you / your organisation or network can take part in this consultation process.

Read the guidance document or easy read guidance
 

Complete our feedback survey:

Attend one of our engagement events:

All events will be taking place via Zoom and can be booked on Eventbrite (click the above date to go to the booking page)

Lead a facilitated session within your organisation or group:
We recognise how busy people are and that not everyone will be able to attend the public sessions. Therefore, we have created a facilitator pack to support you with the resources needed to run small group discussions. Some people may not be comfortable speaking in a group they don’t know, these sessions offer the chance to discuss their thoughts in a group they feel comfortable with. We are keen to collect thoughts from across your organisation as well as individual responses.

What will happen next?

The deadline for receiving consultation responses is 31 January 2022.

Once the consultation has closed, the Forum will bring together the feedback from all participants to create a revised guidance document.  

This will then be published on the Forum website and distributed to all stakeholders via Welsh Government and the Forum. 

Key Documents

Please click a link below to download the documents

——-

Canllawiau ar Arfer Gorau mewn Ymgynghoriad Ymgysylltu â Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr

Mae Aelodau Fforwm Iechyd Meddwl a Lles Cymru wedi’u comisiynu gan Lywodraeth Cymru i nodi argymhellion ar gyfer arfer gorau wrth gydgynhyrchu.

Mae’r ddogfen ganllaw sy’n deillio o hyn yn destun ymgynghoriad rhwng 25 Hydref 2021 a 31 Ionawr 2022.

Mae’r canllawiau’n adeiladu ar y sylfaen a osodwyd gan Nerth mewn Partneriaeth 1 a 2 a’u nod yw darparu sylfaen ar gyfer dull cyson, ledled Cymru.

Mae’n cwmpasu prosesau ymgysylltu sy’n cael eu rhedeg yn fewnol o fewn sefydliadau a hefyd, prosesau sy’n sicrhau bod cyfraniadau annibynnol allanol yn cael eu clywed, eu gwerthfawrogi a’u gwarchod.

Mae’r canllaw yn seiliedig ar brofiadau ymgysylltu defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr a hynny mewn gwasanaethau i oedolion, ond byddai llawer ohono’r un mor berthnasol i wasanaethau plant.

Cafodd ei ysgrifennu i fod mor berthnasol â phosibl i bawb, ond efallai y bydd angen ei addasu i amgylchiadau sefydliadol, fel polisïau recriwtio ac adnoddau dynol mewn cyflogwyr mwy fel y GIG ac Awdurdodau Lleol.

Mae’r ddogfen yn nodi’r uchelgais i gynyddu cyfleoedd i ddefnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl a gofalwyr yng Nghymru gymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu ar ystod o lefelau sy’n briodol i’w dewis, ymrwymiad, profiad a gallu (gyda chefnogaeth).

Y nod yn y pen draw yw gweld yr holl wasanaethau, strategaethau a pholisïau Iechyd Meddwl yn cael eu cydgynhyrchu yn y dyfodol.

Sut fedrai gymryd rhan?

Mae eich barn yn bwysig, rydym am sicrhau bod gan bawb lais a bod rhywun yn gwrando arno.

Mae’r ymgynghoriad yn agored i unrhyw un, nid gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y maes Iechyd Meddwl yn unig, er ei bod yn bwysig eu bod yn chwarae rhan lawn ac yn ymgysylltu â’r broses. Mae’r fforwm yn arbennig o awyddus i glywed gan bobl sydd â phrofiad byw, eu ffrindiau, teuluoedd a gofalwyr.

Os oes angen cefnogaeth arnoch i gynnal yr ymgynghoriad hwn, cymorth i hwyluso sesiwn neu unrhyw gyngor arall, cofiwch gysylltu â’r tîm yn uniongyrchol ar mhforum-consultation@practicesolutions-ltd.co.uk neu ffoniwch 01443 808060 / 07563 928694

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan yn y broses ymgynghori.

 • Darllen y ddogfen ganllaw, mi fydd Fersiwn Hawdd ei Ddarllen hefyd ar gael
   
 • Cwblhau ein harolwg adborth:
  • Nail ai drwy ein harolwg ar-lein, neu
  • Fe allwch ddefnyddio’r fersiwn Word sy’n cael ei alw’n Daflen Ymateb i’r Ymgynghoriad
  • Os oes angen copi caled arnoch, cysylltwch â ni ar mhforum-consultation@practicesolutions-ltd.co.uk
  • Neu ffoniwch 01443 808060 / 07563 928694
    
 • Dod i un o’n digwyddiadau ymgysylltu:
  • Bydd pob digwyddiad yn cael ei gynnal trwy Zoom a gellir ei archebu ar Eventbrite (cliciwch y dyddiad uchod i fynd i’r dudalen archebu)
    
 • Arwain sesiwn hwyluso yn eich sefydliad neu grŵp:
  • Mae’r pecyn i hwyluswyr yn darparu’r adnoddau sydd eu hangen arnoch i gynnal sesiynau i grŵp bach, fel tasgau a chwestiynau.
  • Rydym yn cydnabod pa mor brysur yw pobl ac na fydd pawb yn gallu cyrraedd y sesiynau cyhoeddus, mae’r rhain yn gyfleoedd i gynnal eich sesiwn eich hun gyda chydweithwyr.
  • Rydym am gasglu barn o bob rhan o’ch sefydliad yn ogystal ag ymatebion unigolion
  • Efallai na fydd rhai pobl yn gyffyrddus yn siarad mewn grŵp nad ydyn nhw’n ei adnabod, mae’r sesiynau hyn yn cynnig cyfle i drafod eich barn mewn grŵp rydych chi’n teimlo’n gyffyrddus ag ef.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Ar ôl i’r ymgynghoriad gau, bydd y Fforwm yn dwyn ynghyd yr adborth gan yr holl gyfranogwyr i greu dogfen ganllaw ddiwygiedig.

Yna bydd hon yn cael ei chyhoeddi ar wefan y Fforwm a’i dosbarthu i’r holl randdeiliaid trwy Lywodraeth Cymru a’r Fforwm.

Dogfennau Allweddol

A fyddech cystal â chlicio ar y dolenni isod i lawr lwytho’r dogfennau

Skip to content